هویت بصری

در دیزاین هویت بصری رستوران هابیل، با آنالیز پتانسیل‌های موجود در کلید واژه هابیل، خصوصیاتی مانند: معصومیت، معنویت، پرباری و برکت را برای شخصیت برند هابیل تعیین کردیم. سپس با در نظر گرفتن نیلوفر به عنوان سمبل این خصوصیات و با ترکیب فرم بصری آن و تایپ فارسی هابیل در یک ساختار هندسی، به لوگوی رستوران هابیل دست یافتیم.

تایپ فارسی

الگوهای بصری

شعار سازمانی

Rate this page